Hem » Hållbarhet

Hållbarhet

SYF arbetar för att utveckla en hållbar ytbehandlingsindustri i Sverige och arbetar nära med berörda myndigheter för att bidra till en positiv utveckling av branschen.

SYF följer också utvecklingen i Europa och medverkar till att hålla medlemmarna uppdaterade och förberedda på kommande förändringar.

Som medlem i SYF förbinder man sig att följa miljölagstiftningen i Europa och Sverige, vilken är en av de strängaste i världen.

En nödvändighet

Ytbehandling är nödvändigt ur många synpunkter. Bland annat för att ge en produkt olika egenskaper eller för att skydda den mot slitage och korrosion.

Enligt forskningsinstitutet RISE Kimab uppgår den årliga samhällskostnaden för korrosion till 4 % av BNP och liknande uppskattningar går att hitta även i andra delar av världen. Det finns alltså stora miljövinster att göra med hållbara produkter och rätt utförd ytbehandling.

Exempel på positiv miljö- och samhällspåverkan

  • Ytbehandling som skyddar mot korrosion och förlänger livslängden på olika produkter och konstruktioner.
  • Ytbehandlingar som möjliggör högre verkningsgrad i motorer och gasturbiner, vilket reducerar energianvändningen.
  • Ytbehandling av elektriska kontakter minimerar elektriska förluster.
  • Låg friktion leder till mindre slitage.
  • Antibakteriella ytbehandlingar minskar smittspridning.

FN:s globala mål

Redogörelse för hur vi arbetar i förhållande till de globala målen som berör våra medlemmars verksamheter.

God hälsa och välbefinnande

Genom EU:s regelverk sker ett ständigt arbete med att fasa ut farliga kemikalier som minskar risken för sjukdomar och skador.

Även de enskilda medlemsföretagen arbetar med att regelbundet bedöma de kemikalier de använder och försöka hitta bättre alternativ.

Allt för att minimera eventuella risker för ohälsa för både medarbetare och slutanvändare av de ytbehandlade produkterna.

Rent vatten och sanitet för alla

Även om tillgången på rent vatten är god i Sverige gäller det att värna denna resurs.

Det finns strikta regler för vad ytbehandlingsinläggningar får släppa ut och det kontrolleras regelbundet av både företagen själva och myndigheterna.

Det bedrivs också ett ständigt arbete för en alltmer effektiv användning av vatten. Det gäller allt från förbättrad sköljteknik och lägre metallhalter i processbaden till återanvändning av vatten och avloppsfria ytbehandlingsanläggningar.

Hållbar energi för alla

Vi arbetar kontinuerligt för att effektivisera energianvändningen i produktionen.

Utvecklingen går mot att använda processer med lägre temperaturnivåer, minskade värmeförluster och allt effektivare energiåtervinning.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

SYF:s medlemmar skapar många arbetstillfällen inom en rad olika kompetenser. Grunden är tillsvidareanställningar och fackliga avtal.

Ett medvetet arbete drivs för att eliminera eventuella arbetsmiljörisker.

Tillväxt och lönsamhet är viktigt för att ytbehandlingsindustrin ska kunna fortsätta utvecklas på ett hållbart sätt.

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Ytbehandlingsprocesserna utvecklas ständigt för att minimera kemikalieanvändning, avfallsmängder och utsläpp till luft och vatten.

Farligt avfall som uppkommer i vissa processer tas om hand på ett säkert sätt.

Branschen följer noga den tekniska utvecklingen och arbetar fortlöpande för att kunna tillhandahålla nya ytbehandlingsmetoder, allt efter tillverkningsindustrins behov.

Hållbar konsumtion och produktion

Ytbehandling ökar livslängden på produkter och bidrar till att minska miljöbelastningen genom till exempel minskade energiförluster eller minskat slitage.

Ytbehandling används också för att renovera och reparera produkter för att på så sätt bidra till minskad resursanvändning.

Det sker en ständig utveckling för att optimera materialanvändningen i ytbehandlingsprocesserna.