Hem » Stipendium

Stipendium

Folke Stigens Minnesfond

SYF delar årligen ut stipendium till personer som gjort värdefulla insatser inom ytbehandlingsområdet.

Mer information finner ni i stadgarna.

2024

Dags att nominera din kandidat till 2024 års stipendium från Folke Stigens Minnesfond.

Nomineringen är öppen till den 31 januari.

Tidigare års vinnare

2022 – Kjell Ahlin
2020 – Pierre Möller
2016 – Göran Holmbom
2015 – Jennie Gunnarsson

Stadgar för Folke Stigens minnesfond

Stadgar beslutade på Svensk Ytbehandlings Förenings (SYF) extra föreningsstämma den 4 mars 2021.

§ 1 Bakgrund

Folke Stigens Minnesfond instiftades av industrimannen Folke Stigen som drev bolaget Folke Stigen Fabriks AB.

Folke Stigen Fabriks AB var verksamt inom specialkemikalier till ytbehandlingsbranschen och Folke Stigen ville mot slutet av sin levnad instifta ett stipendium som skulle kunna delas ut från fonden, till personer verksamma i och för branschen för kemisk och elektrolytisk ytbehandling som har bidragit på ett positivt sätt till branschens utveckling och ställning inom svenskt näringsliv.

Fondens medel skänktes till nuvarande Svensk Ytbehandlings Förening med villkor att de ska endast användas till nedanstående ändamål.

§ 2 Firma

Fondens benämning skall vara ”Folke Stigens Minnesfond”.

§ 3 Ändamål

Fondens ändamål är att främja personer som har bidragit med förtjänstfulla insatser inom branschen för kemisk och elektrolytisk ytbehandling eller som har förkovrat sig inom området eller som på annat sätt har bidragit till en positiv utveckling av branschen eller branschens ställning inom svenskt näringsliv.

§ 4 Villkor för utdelning

Utdelning av stipendiet sker normalt med 1/4 av prisbasbeloppet per år. Stipendiet kan delas upp på fler mottagare.

Om större belopp ska utdelas ska årsmötet besluta om detta.
Den/de som utser stipendiat kan inte själva motta stipendiet.
Stipendiet delas normalt ut i samband med SYF:s årsmöte.

§ 5 Styrelse

Fonden är en del av Svensk Ytbehandlings Förening (SYF) och leds av SYF:s styrelse.

§ 6 Styrelsens åligganden

Styrelsen har att förvalta stiftelsens kapital. Kapital kan placeras i värdehandlingar om rimlig säkerhet för kapitalets bestånd finns eller bank med bäst möjliga avkastning.

Styrelsen har också att varje år besluta om stipendiat. Förslag kan lämnas av utomstående såväl som av styrelsens egna ledamöter.

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Styrelsen kan också besluta om att stipendiet ej ska delas ut ett visst år.

§ 7 Revision

Revision av fonden görs i samband med revision av SYF:s verksamhet.

§ 8 Avveckling av fonden

SYF:s årsstämma har att besluta om avveckling av fonden på ordinarie årsstämma.

Förslag på avveckling av fonden kan lämnas av SYF:s styrelse.

§ 9 Ändring av stadgar

Ändring av och tillägg till dessa stadgar beslutas av SYF:s årsstämma.