Hem » Om SYF » Styrelse

Styrelse

Ordförande
Sven-Erik Neergaard-Möller, SYF

Vice ordförande
Stefan Wahlnersson, Swedecote AB

Övriga ledamöter
Kristian Löwhagen, Ferroprotect i Göteborg AB
Leif Dehlén, Zinkano AB
Kalle Godhe, Fintlings Ytbehandlingsfabrik AB
Anders Hultmark, Provexa Ytbehandling AB
Dejan Ahlenius, Industrigalv AB
Henrik Dyberg, Proton Finishing AB
Per Alsin, SC,  Activities AB

Revisor
Johan Magnusson, Landskrona Galvanoverk AB
Jörgen Pettersson, Candor Sweden AB

Valberedning
Paul Eriksson, Schlötter AB
Lars Knutsson, MacDermid Performance Solutions Scandinavia AB
Daniel Hedling, Provexa Ytbehandling AB

SYF:s marknadsgrupp

Marknadsgruppens medlemmar
Sven-Erik Neergaard-Möller, SYF
Gustav Söderlund, Swedecote AB
Johan Askengren, Ytforum
Martin Lenhammar, Swedecote AB

Marknadsgruppens syfte

 • Arbeta för en attraktiv bild av den elektrolytiska och kemiska ytbehandlingsbranschen
 • Informera om betydelsen av vår bransch för svensk industri
 • Visa på vår betydelse ur ett hållbarhetsperspektiv

SYF:s stadgar

Stadgar för Svensk Ytbehandlings Förening

§1. Föreningens firma
Föreningens namn är ”Svensk Ytbehandlings Förening”. Föreningens namn förkortas SYF.

§2. Ändamål
Föreningens ändamål är att öka konkurrenskraften hos svensk ytbehandlingsindustri. Detta görs bland annat genom att:

 • Informera köpare och användare av ytbehandling
 • Stödja ytbehandlande medlemsföretagens utveckling
 • Arbeta för relevanta miljökrav
 • Stödja och arbeta för ytbehandlande medlemsföretagens gemensamma frågeställningar

3. Avgränsningar
Föreningen arbetar primärt med frågor som berör elektrolytisk och kemisk ytbehandling. Föreningen befattar sig inte med frågor angående pris och konkurrensbegränsningar.

4. Medlemskap
Medlemskap kan erhållas av för föreningens ändamål intresserad juridisk person. Föreningens styrelse fattar beslut om inval.

5. Organ
Föreningens verksamhet drivs primärt via föreningens bolag SYF Ytservice AB.
De organ som styr verksamheten är:

 • Föreningsstämman som håller möte en gång per år
 • Styrelsen för föreningen
 • Styrelsen för bolaget

6. Styrelsens åligganden
När föreningsstämman inte är samlad är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall – inom ramen för dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att:

 • Löpande förvalta och behandla de ärenden som påkallas av medlemmar och föreningens ordförande. Ordförande är föredragande.
 • Tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas
 • Verkställa av föreningsstämma fattade beslut
 • Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
 • Ansvara för och förvalta föreningens medel
 • Förbereda föreningsstämma

7. Avgifter
Föreningsstämman beslutar om medlemsavgift och serviceavgift. Avgift erläggs årsvis för innevarande år efter föreningsstämman.

8. Ordinarie Föreningsstämma
Styrelsen sammankallar och bestämmer tidpunkt för föreningsstämman. Ordinarie föreningsstämma sammankallas genom en skriftlig inbjudan, per brev, e-post eller annat digitalt media till respektive medlem med minst 4 veckors varsel. Ordinarie föreningsstämma bör hållas under första kvartalet varje år.

Dagordningen på ordinarie föreningsstämma behandlar åtminstone följande frågor:

 • Frågan om stämman blivit behörigen utlyst
 • Fastställande av dagordning
 • Val av ordförande att leda stämman
 • Val av sekreterare
 • Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera stämmans protokoll.
 • Styrelsens årsberättelse
 • Revisionsberättelser för föreningen och bolaget och frågor om ansvarsfrihet
 • Besluta om årets vinst eller förlust
 • Förslag till budget inklusive programförklaring
 • Fastställande av avgifter
 • Val för kommande period
  • Ordförande
  • V ordförande
  • Övriga styrelseledamöter
  • Revisorer för föreningen
  • Valberedning
 • Behandling av förslag som inkommit minst två veckor innan mötet
 • Övriga frågor
 • Stämman avslutas

9. Extra Föreningsstämma
Föreningen kan kalla till extra föreningsstämma av styrelsen om denna finner det lämpligt. Extra föreningsstämma skall även hållas om föreningens revisorer eller minst 10% av samtliga medlemmar skriftligen begär att styrelsen ska sammankalla en extra stämma.

Kallelse till sådan stämma skall sändas per brev, e-post eller annat digitalt media till respektive medlem inom 14 dagar efter det att krav inkommit till styrelsen.

10. Styrelse
Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande samt 3-8 ledamöter.

Majoritet av styrelsen ska utgöras av representanter för utförande ytbehandlare.

Ordförande och övriga funktionärer väljs på ett eller två år på så sätt att kontinuitet i styrelsen behålls.

Föreningens styrelse föreslår ledamöter till bolagsstämman i SYF Ytservice AB. Föreningens styrelse föreslår också en suppleant till bolagets styrelse.

Styrelsen för SYF Ytservice AB säkerställer att aktiebolagslagen uppfylls.

Om inte annat beslut fattas av föreningens styrelse utgör bolagets styrelsearbete en integrerad del av föreningens styrelsearbete.

11. Revision
Den ideella föreningen revideras av lekmannarevisorer utsedda av föreningsstämman.

Bolaget revideras av auktoriserad revisor utsedda av bolagsstämman för SYF Ytservice AB.

12. Valberedning
Valberedningen består av tre ledamöter som inte innehar någon post i styrelsen, varav en sammankallande, valda av årsmötet. Valberedningen skall senast 8 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast 2 veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

13. Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av två ledamöter i förening. Styrelsen har rätt att utse person som ensam tecknar firma i löpande ärenden. Skriftlig instruktion skall i så fall upprättas.

14. Rösträtt
Varje medlem innehar en röst. Medlemsföretag uppger för styrelsen vem som är deras representant.

15. Räkenskapsår
Räkenskapsår är det samma som kalenderår.

16. Utträde
Utträde sker endast genom skriftlig anmälan till styrelsen senast den 1 november med verkan från och med utgången av samma år.

17. Stadgeändringar
För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande föreningsstämmor, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara ordinarie föreningsstämma, med minst 2/3 av antalet angivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

18. Upplösning
För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande föreningsstämmor, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara ordinarie föreningsstämma, med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Användningen av ett eventuellt överskott av medel fördelas till medlemmar i proportion till de tre senaste årens fakturerade och inbetalade serviceavgifter.