1 ALLMÄNT

1.1 Personuppgiftsansvarig
1.1.1 Svensk Ytbehandlings Förening (”SYF”) är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Svensk Ytbehandlings Förening
Box 71, 501 13 Borås
Organisationsnummer: 802012-3280

1.2 Var dina uppgifter lagras
1.2.1 De personuppgifter SYF samlar in från dig lagras inom det europeiska samarbetsområdet (EES).

1.3 Vem som har tillgång till dina uppgifter
1.3.1 SYF använder sig av leverantörer för att genomföra underhåll av system, revision och centrala inköp för medlemmar (ex Ytforum). Dessa leverantörer får tillgång till dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att på SYFs vägnar genomföra dessa uppgifter. Leverantörerna lyder under en skyldighet att varken avslöja eller använda dina personuppgifter i ändamål som sträcker sig utöver ovanstående uppdrag. SYF vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

3 PERSONUPPGIFTER MED ANKNYTNING TILL MÄSSOR, EVENT, NYHETSBREV M.M.

3.1 Inledning
3.1.1 När du genom vår webbplats, våra sociala medier eller på annat sätt anmäler intresse för våra event, nyhetsbrev och andra utskick eller anmäler dig till event kommer vi samla in, spara och på andra sätt behandla dina personuppgifter i enlighet med detta avsnitt 3.

3.2 Vilka personuppgifter vi behandlar
3.2.1 De personuppgifter vi kan komma att behandla utgörs av namn, titel, arbetsgivare, kontaktuppgifter (adress, telefonnummer och e-postadress), uppgifter om angivna intresseområden för nyhetsbrev och andra utskick och om önskat deltagande på event samt, om det gäller ett event med mat, särskilda önskemål om mat.

3.3 Hur personuppgifterna samlas in
3.3.1 Personuppgifterna lämnas till oss av, eller på uppdrag av, dig genom vår webbplats, våra sociala medier, mejl eller på annat sätt.

3.4 Ändamål och rättslig grund
3.4.1 Personuppgifterna kan komma att behandlas för ändamålet att administrera utskick av inbjudningar till event och av nyhetsbrev och andra utskick till dig. Behandling sker med stöd i vårt berättigade intresse av att genomföra utskick till dig i enlighet med dina angivna önskemål.

3.4.2 Personuppgifterna kan komma att behandlas för ändamålet att administrera (inklusive att ordna mat efter önskemål) genomförandet av event med dig som deltagare. Behandlingen sker med stöd i vårt berättigade intresse av att administrera genomförandet av eventet med dig som deltagare i enlighet med dina angivna önskemål.

3.5 Hur länge personuppgifterna lagras
3.5.1 Uppgift kring önskemål om mat raderas så snart aktuellt event genomförts. I övrigt kan personuppgifterna komma att lagras till dess du avregistrerar dig för utskick om våra event, nyhetsbrev och andra utskick, varvid de raderas.

5 KONTAKTUPPGIFTER

5.1 Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med SYF med anledning av SYFs behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta SYF via e-post på administration@syf.se.

6 ÄNDRINGAR AV POLICYN

6.1 SYF kan behöva uppdatera personuppgiftspolicyn. Den senaste versionen av policyn finns alltid tillgänglig på SYFs webbplats. SYF meddelar dig om eventuella väsentliga förändringar i policyn, exempelvis syftet med användningen av dina personuppgifter.

2 MEDLEMSFÖRETAG, LEVERANTÖR ELLER SAMARBETSPARTNER

2.1 Inledning
2.1.1 Om du är medlemsföretag, leverantör, samarbetspartner eller kontaktperson hos någon av dessa kategorier kan vi komma att samla in, spara och på andra sätt behandla dina personuppgifter i enlighet med detta avsnitt 2.

2.2 Vilka personuppgifter vi behandlar
2.2.1 Personuppgifter vi behandlar om dig kan vara namn, titel, arbetsgivare, kontaktuppgifter (som adress, e-postadress och telefonnummer), uppgift om din/dina kontaktpersoner hos oss, uppgift om angivna intresseområden för nyhetsbrev och andra utskick, uppgift om deltagande på mässor och events samt anteckningar och sammanfattningar från möten vi haft med dig.

2.3 Hur personuppgifterna samlas in
2.3.1 Personuppgifterna lämnas till oss av dig, medlemsföretaget, leverantören, samarbetspartnern eller någon som förmedlar kontakten oss emellan eller inhämtas av oss från sådana personer eller från privata eller offentliga register eller andra källor.

2.4 Ändamål och rättslig grund
2.4.1 Dina personuppgifter kan komma att behandlas för att ingå och hantera avtal med våra medlemsföretag, leverantörer och samarbetspartners. Vissa personuppgifter kan också behandlas för att SYF har en rättslig skyldighet till det, exempelvis personuppgifter på fakturor till följd av bokföringsskyldighet. Behandlingen sker med stöd i vårt berättigade intresse att hantera relationerna med våra medlemsföretag, leverantörer och samarbetspartners.

2.4.2 Personuppgifterna kan också komma att behandlas för ändamålet att, genom dig, behålla och utveckla relationen med respektive medlemsföretag, leverantör och samarbetspartner och, om du inte motsatt dig det, marknadsföra våra tjänster (t.ex. genom inbjudningar till event samt utskick av nyhetsbrev och andra utskick). Behandlingen sker med stöd i vårt berättigade intresse att behålla och utveckla relationerna med våra medlemsföretag, leverantörer och samarbetspartners.

2.4.3 Personuppgifter kan också komma att publiceras på SYFs hemsida i anslutning till presentation av respektive medlemsföretag. Behandlingen sker med stöd i SYFs berättigade intresse av att marknadsföra medlemsföretagen.

2.5 Hur länge personuppgifterna lagras
2.5.1 Vi lagrar som utgångspunkt dina personuppgifter så länge medlems-, leverantörs, och/eller samarbetspartsrelationen pågår. Vi raderar normalt uppgifterna inom tre år efter att aktuell relation har sagts upp eller efter det att vi fått besked om att din ställning som kontaktperson upphört. Dina personuppgifter kommer alltid att sparas i den utsträckning och under den tid som vi är skyldiga till det enligt lag, till exempel i enlighet med bokföringslagen.

4 DINA RÄTTIGHETER

4.1 Rätt till tillgång
4.1.1 Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter SYF lagrat om dig. SYF ska i egenskap av personuppgiftsansvarig förse dig med en kostnadsfri kopia på de personuppgifter som behandlas. Vid efterfrågan av eventuella extra kopior kan SYF komma att ta ut en administrationsavgift.

4.2 Rätt till dataportabilitet
4.2.1 Du har rätt att erhålla en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat, sedvanligt och maskinläsningsbart format, överförd till dig eller annan av dig angiven part, varje gång SYF behandlar dina personuppgifter på ett automatiserat sätt efter ditt medgivande eller i enlighet med ingånget avtal. Det innefattar endast de personuppgifter du har delgett SYF och gäller så långt det är tekniskt möjligt för SYF att tillmötesgå din begäran.

4.3 Rätt till rättelse
4.3.1 Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, vilket även inbegriper rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter.

4.4 Rätt till radering
4.4.1 Du har rätt att under vissa omständigheter få personuppgifter som rör dig raderade av SYF, till exempel om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, eller om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.

4.5 Din rätt att neka till behandling av personuppgifter på grund av en intresseavvägning
4.5.1 Du har rätt att neka till behandling av dina personuppgifter som baseras på en intresseavvägning. SYF upphör då med behandlingen såvida SYF inte kan visa på ett legitimt skäl till behandling som går före dina intressen och rättigheter eller på grund av rättsliga anspråk.

4.6 Din rätt att neka till direktmarknadsföring
4.6.1 Du har rätt att neka till direktmarknadsföring. Du kan välja bort direktmarknadsföring genom att följa instruktionerna i varje marknadsföringsutskick eller genom att kontakta SYF

4.7 Rätt att återkalla samtycke
4.7.1 Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades.

4.8 Rätt till begränsning
4.8.1 Du har rätt att kräva att SYF i vissa fall begränsar behandlingen av personuppgifter som rör dig. Om du till exempel bestrider personuppgifternas korrekthet kan du kräva att SYF begränsar behandlingen av uppgifterna under den tid det tar för SYF att kontrollera dess korrekthet.

4.9 Rätt att klaga hos tillsynsmyndighet
4.9.1 Om du anser att SYF behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta SYF. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen (www.datainspektionen.se), som är tillsynsmyndighet i Sverige, eller till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.