REFERENSGRUPP INFÖR EU-REVIDERING AV STM BREF (för ytbehandling av metall och plast)

Naturvårdverket vill som förberedelse till revideringen ha en dialog med berörda parter.
SYF kommer därför att vara en part i den referensgrupp som Naturvårdsverket använder sig av vid den kommande revideringen och som då representerar den svenska synen på detta.
Revideringen kan få stora konsekvenser för respektive företag inom vår bransch så det är mycket viktigt att vi är med och påverkar och bevakar detta.

Representanter för SYF är:
Stefan Wahlnersson VD på Swedecote AB,
Maria Thom, Miljö- & Kvalitetsansvarig på Proton Finishing AB
Per Alsin, VD på Coventya AB
Därutöver kommer SYF att ha en intern referensgrupp.

Ett BREF-dokument (BAT-referensdokument) eller kortare en BREF, är ett tekniskt dokument från EU-kommissionen som fastställer vad som är bästa tillgängliga teknik (BAT – Best Available Techniques) för reducering av miljöpåverkan från produktionen inom en industrisektor. Dokumentet identifierar också den miljöprestanda som kan uppnås om man använder bästa tillgängliga teknik.